Biuletyn Informacji Publicznej Specjalista w Wydziale Rynku Klienta Ubezpieczeniowo-Emerytalnego - Praca, praktyki, wolontariaty i staże - Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy
Ostatnia aktualizacja strony: 19.05.2020, 16:19

Praca, praktyki, wolontariaty i staże

Czwartek, 16 maja 2019

Specjalista w Wydziale Rynku Klienta Ubezpieczeniowo-Emerytalnego

Termin składania aplikacji 30-06-2019

Rzecznik Finansowy w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisku:

specjalisty w Wydziale Rynku Klienta Ubezpieczeniowo-Emerytalnego

Adres Biura
Biuro Rzecznika Finansowego
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
 
Zakres wykonywanych zadań:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych, przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych wobec podmiotów rynku finansowego w szczególności wobec zakładów ubezpieczeń;
 • przygotowywanie projektów pism, wniosków kierowanych do podmiotów rynku finansowego w zakresie toczących się postępowań administracyjnych, w szczególności do zakładów ubezpieczeń;


Od kandydatów oczekujemy:

wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze , administracyjne lub ekonomiczne;
 • dobra znajomość przepisów prawa administracyjnego, w szczególności ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
 • znajomość orzecznictwa i doktryny w zakresie stosowania ww. przepisów;
 • co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w kancelariach prawnych lub organach administracji związane ze stosowaniem ww. przepisów;

atutem będzie:

 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych w szczególności nakładanie lub wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych lub udzielanie ulg w ich wykonaniu


Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • szeroki zakres tematyczny spraw – możliwość kreatywnego podejścia do wielu kwestii związanych z prawnymi aspektami funkcjonowania rynku finansowego;
 • możliwość konsultacji z ekspertami Biura Rzecznika Finansowego;


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (podane poniżej);
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
- kopie dokumentów poświadczających umiejętności (zaświadczenia ukończenia kursów, certyfikaty językowe itp.);
 
Termin składania dokumentów:
30 czerwca 2019r.

Sposób składania aplikacji:

Aplikacje prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: sekretariat.wue@rf.gov.pl
lub przesyłać na adres:

Biuro Rzecznika Finansowego
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
lub składać w Kancelarii Biura Rzecznika Finansowego.
 
W tytule maila lub na kopercie prosimy zamieścić „RF-WUE-specjalista”

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RZECZNIKA FINANSOWEGO W CELU REALIZACJI PROCESU REKRUTACYJNEGO

 

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy pozyskanych w wyniku odpowiedzi na ogłoszenie: specjalista w Wydziale Rynku Klienta Ubezpieczeniowo-Emerytalnego jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa (dalej jako „Administrator”).

Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest rekrutacja na stanowisko specjalisty w Wydziale Rynku Klienta Ubezpieczeniowo-Emerytalnego

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu  przesłanki wskazane w art. 6 ust. 1 lit a i lit. c  Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), w ramach procesu rekrutacyjnego, tj. art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych.

Dane osobowe niezbędne do procesu rekrutacji to: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane te są przetwarzane w oparciu o ww. przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Podanie dodatkowych danych jest całkowicie dobrowolne. Jeśli w CV lub liście motywacyjnym będą znajdować się  dodatkowe dane, to poprzez przesłanie CV udzielona zostanie zgoda na ich przetwarzanie dla tych samych celów i przez te same podmioty, co w przypadku danych wskazanych z art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy. Jeśli nie chcesz, aby te dane były przetwarzane, prosimy nie zamieszczaj ich w swoim CV lub liście motywacyjnym.

Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

- upoważnieni pracownicy Administratora,

- usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak firmy świadczące usługi IT i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

Okres przechowywania danych

Dane Osobowe kandydatów nie wybranych w procesie rekrutacyjnym oraz dane osób, które nie podały wymaganych w niniejszym ogłoszeniu informacji zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne wykorzystanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw

 1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
 2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 3. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
 4. prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres siedziby lub adres email biuro@rf.gov.pl lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@rf.gov.pl.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Metadane

Data publikacji : 16.05.2019
Data modyfikacji : 17.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Bibrowska
Osoba modyfikująca informację:
Hanna Bibrowska
©2010-2020 Rzecznik Finansowy.