Rzecznik Finansowy

https://www.bip.rf.gov.pl/rf/praca/16892,Referent-w-Wydziale-Klienta-Rynku-Ubezpieczeniowo-Emerytalnego.html
2023-03-28, 03:51

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Referent w Wydziale Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego

Rzecznik Finansowy w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Referenta w Wydziale Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego (2 etaty)

 

Adres Biura:

Biuro Rzecznika Finansowego

ul. Nowogrodzka 47A

00-695 Warszawa

 

 

Zakres wykonywanych zadań:

 • obsługa kancelaryjno – biurowa Wydziału:
 • obsługa administracyjno-techniczna wniosków z zakresu właściwości Wydziału Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnym wpływających do Biura Rzecznika Finansowego,
 • przygotowanie i przeprowadzanie wysyłki korespondencji w Wydziale Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnym,
 • ewidencjonowanie wniosków dotyczących ubezpieczeń gospodarczych i zabezpieczenia emerytalnego będących już przedmiotem zainteresowania Rzecznika Finansowego;
 • telefoniczna i mailowa obsługa klienta.

 

 

Od kandydatów oczekujemy:

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie;
 • umiejętność obsługi komputera PC lub laptopa, systemu Windows i pakietu MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Teams);
 • dbałość o szczegóły i porządek;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w realizację zadań.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy administracyjnej lub biurowej;
 • doświadczenie w obsłudze klienta;
 • znajomość systemu EZD;
 • znajomość języków obcych (angielski).

 

Oferujemy:

 • umowa o pracę;
 • ruchome godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy;
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka), dodatek za wieloletnią pracę, abonament medyczny;
 • przyjazną atmosferę pracy.

 

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia oraz posiadane umiejętności.

 

Termin składania dokumentów:

9 grudnia 2022 r.

 

Sposób składania aplikacji:

Aplikacje prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: nabory@rf.gov.pl

lub pocztą na adres:

Biuro Rzecznika Finansowego

Ul. Nowogrodzka 47A

00 - 695 Warszawa


W tytule e-maila lub na kopercie prosimy zamieścić „RF-WUE-ZPU-Referent

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RZECZNIKA FINANSOWEGO W CELU REALIZACJI PROCESU REKRUTACYJNEGO

 

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy pozyskanych w wyniku odpowiedzi na ogłoszenie: Referent w Zespole Obsługi Postępowań w Wydziale Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego jest Rzecznik Finansowy, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa (dalej jako „Administrator”).

 

Cel przetwarzania danych

 

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest rekrutacja na stanowisko Referenta w Zespole Obsługi Postępowań w Wydziale Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu przesłanki wskazane w art. 6 ust. 1 lit a i lit. c Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), w ramach procesu rekrutacyjnego, tj. art. 22 1 § 1 i 4 Kodeksu pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych.

 

Dane osobowe niezbędne do procesu rekrutacji to: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane te są przetwarzane w oparciu o ww. przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

 

Podanie dodatkowych danych jest całkowicie dobrowolne. Jeśli w CV lub liście motywacyjnym będą znajdować się dodatkowe dane, to poprzez przesłanie CV udzielona zostanie zgoda na ich przetwarzanie dla tych samych celów i przez te same podmioty, co w przypadku danych wskazanych z art. 22 1 § 1 i 4 Kodeksu pracy. Jeśli nie chcesz, aby te dane były przetwarzane, prosimy nie zamieszczaj ich w swoim CV lub liście motywacyjnym.

 

Odbiorcy danych

 

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

 

- upoważnieni pracownicy Administratora,

 

- usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak firmy świadczące usługi IT i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

 

Okres przechowywania danych

 

Dane Osobowe kandydatów nie wybranych w procesie rekrutacyjnym oraz dane osób, które nie podały wymaganych w niniejszym ogłoszeniu informacji zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne wykorzystanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

 

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw

 

prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,

prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,

prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres siedziby lub adres email biuro@rf.gov.pl lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@rf.gov.pl.

 

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Metadane

Data publikacji : 25.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Czarnocki WAF

Opcje strony