Rzecznik Finansowy

Radca prawny w Wydziale Klienta Rynku Ubezpieczeniowo–Emerytalnego

Rzecznik Finansowy w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Radcy prawnego w Wydziale Klienta Rynku Ubezpieczeniowo–Emerytalnego (2 etaty)

 

Adres Biura:

Biuro Rzecznika Finansowego

ul. Nowogrodzka 47A

00-695 Warszawa

 

Zakres wykonywanych zadań:

 • reprezentacja w postępowaniach cywilnych i administracyjnych,
 • analiza wniosków klientów podmiotów rynku finansowego o przystąpienie Rzecznika Finansowego do cywilnych postępowań sądowych;
 • analiza wniosków klientów podmiotów rynku finansowego o wniesienie skargi nadzwyczajnej;
 • przygotowywanie pism kierowanych do podmiotów rynku finansowego z obszaru rynku ubezpieczeniowo-emerytalnego, a w szczególności do zakładów ubezpieczeń, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, funduszy emerytalnych i towarzystw emerytalnych, brokerów i agentów ubezpieczeniowych;
 • przygotowywanie pism kierowanych do klientów podmiotów rynku finansowego, w tym udzielanie odpowiedzi  na kierowane przez nich zapytania;
 • przygotowywanie istotnych poglądów kierowanych do sądów w sprawach dotyczących podmiotów rynku ubezpieczeniowo-emerytalnego;
 • tworzenie stanowisk i opracowań prawnych.

 

Od kandydatów oczekujemy:

Wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów prawa cywilnego oraz procedury cywilnej;
 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań cywilnych;
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony konsumentów;
 • znajomość przepisów regulujących świadczenie i oferowanie usług rynku ubezpieczeniowo – emerytalnego;
 • doświadczenie zawodowe związane ze stosowaniem przepisów regulujących rynek finansowy w obszarze objętym właściwością Wydziału (np. w kancelariach prawnych, organach administracji, organizacjach społecznych lub w podmiotach rynku finansowego);
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • zdolności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole;
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w realizację zadań

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych
 • znajomość programu EZD;

 

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • ruchome godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy;
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka), dodatek za wieloletnią pracę, abonament medyczny;
 • przyjazną atmosferę pracy.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia oraz posiadane umiejętności;

 

Termin składania dokumentów:

9 grudnia 2022 r.

 

Sposób składania aplikacji:

w formie elektronicznej na adres: nabory@rf.gov.pl

lub przesłać na adres:

 Biuro Rzecznika Finansowego

ul. Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa


W tytule maila lub na kopercie prosimy zamieścić „RF-WUE-Radca Prawny

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RZECZNIKA FINANSOWEGO W CELU REALIZACJI PROCESU REKRUTACYJNEGO

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy pozyskanych w wyniku odpowiedzi na ogłoszenie: Radca Prawny w Wydziale Klienta Rynku Ubezpieczeniowo–Emerytalnego jest Rzecznik Finansowy, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa (dalej jako „Administrator”).

 

Cel przetwarzania danych

 

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest rekrutacja na stanowisko Radcy Prawnego w Wydziale Klienta Rynku Ubezpieczeniowo–Emerytalnego.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

 

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu  przesłanki wskazane w art. 6 ust. 1 lit a i lit. c  Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), w ramach procesu rekrutacyjnego, tj. art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych.

Dane osobowe niezbędne do procesu rekrutacji to: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane te są przetwarzane w oparciu o ww. przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Podanie dodatkowych danych jest całkowicie dobrowolne. Jeśli w CV lub liście motywacyjnym będą znajdować się  dodatkowe dane, to poprzez przesłanie CV udzielona zostanie zgoda na ich przetwarzanie dla tych samych celów i przez te same podmioty, co w przypadku danych wskazanych z art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy. Jeśli nie chcesz, aby te dane były przetwarzane, prosimy nie zamieszczaj ich w swoim CV lub liście motywacyjnym.

 

Odbiorcy danych

 

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

- upoważnieni pracownicy Administratora,

- usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak firmy świadczące usługi IT i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

 

Okres przechowywania danych

 

Dane Osobowe kandydatów nie wybranych w procesie rekrutacyjnym oraz dane osób, które nie podały wymaganych w niniejszym ogłoszeniu informacji zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne wykorzystanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

 

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

 1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
 2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 3. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
 4. prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody.

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres siedziby lub adres email biuro@rf.gov.pl lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@rf.gov.pl.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  

 

 

Metadane

Data publikacji : 25.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Czarnocki WAF

Opcje strony

do góry