Rzecznik Finansowy

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji i Komunikacji

Rzecznik Finansowy w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: 

  

Głównego Specjalisty w Wydziale Edukacji i Komunikacji 

 
Adres Biura: 

Biuro Rzecznika Finansowego 

ul. Nowogrodzka 47A 

00-695 Warszawa 

  
Zakres wykonywanych zadań: 

  

 • udział w koordynowaniu i opracowywaniu działań komunikacyjnych Rzecznika Finansowego, 
 • udział w przygotowywaniu komunikatów prasowych i artykułów publikowanych w mediach społecznościowych, 
 • reprezentowanie WEK i Biura podczas spotkań roboczych organizowanych przez instytucje zewnętrzne, 
 • udział w inicjowaniu, opracowywaniu i wdrażaniu polityki związanej z edukacją finansową, 
 • uczestnictwo w realizacji projektów edukacyjno-informacyjnych, w tym konferencji naukowych, seminariów, webinariów oraz projektów edukacyjnych dla szkół i klientów podmiotów rynku finansowego, 
 • udział w koordynowaniu praktyk studenckich w Biurze Rzecznika Finansowego, 

  

- inne zadania z obszaru edukacji i komunikacji zlecone przez Rzecznika lub Dyrektora/Zastępcę Dyrektora Wydziału. 

  

  

Od kandydatów oczekujemy

  

wymagania niezbędne: 

  

 • wykształcenie wyższe, 
 • doświadczenie w realizacji działań komunikacyjnych, 
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 • znajomość przepisów z zakresu wykonywanych obowiązków, m.in. dotyczących 
  inicjowania i organizowania działalności edukacyjnej i informacyjnej w dziedzinie ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego oraz realizacji polityki medialnej Rzecznika Finansowego. 

  

Atutem będzie: 

 • planowanie i organizowanie pracy, 
 • umiejętność pracy w zespole, 
 • sumienność, samodzielność, 
 • kreatywność, odporność na stres, komunikatywność, 
 • doświadczenie akademickie. 

  

  

Oferujemy: 

  

 • umowę o pracę; 
 • ruchome godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy; 
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13- tka), dodatek za wieloletnią pracę, abonament medyczny. 

 
Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

- życiorys i list motywacyjny; 

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji; 

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane umiejętności (zaświadczenia ukończenia kursów, certyfikaty językowe itp.).  

  

  

Termin składania dokumentów: 

14 listopada 2022 r. 

  

Sposób składania aplikacji: 

 

Aplikacje prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: nabory@rf.gov.pl 

 

lub w formie pisemnej na adres: 

Biuro Rzecznika Finansowego 

ul. Nowogrodzka 47A 

00-695 Warszawa

 

W tytule maila lub na kopercie prosimy zamieścić „RF-WEK-Główny Specjalista”

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RZECZNIKA FINANSOWEGO W CELU REALIZACJI PROCESU REKRUTACYJNEGO

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy pozyskanych w wyniku odpowiedzi na ogłoszenie: Główny Specjalista w Wydziale Edukacji i Komunikacji jest Rzecznik Finansowy, ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa (dalej jako „Administrator”).

Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest rekrutacja na stanowisko Głównego Specjalisty w Wydziale Edukacji i Komunikacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu  przesłanki wskazane w art. 6 ust. 1 lit a i lit. c  Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), w ramach procesu rekrutacyjnego, tj. art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych.

Dane osobowe niezbędne do procesu rekrutacji to: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane te są przetwarzane w oparciu o ww. przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Podanie dodatkowych danych jest całkowicie dobrowolne. Jeśli w CV lub liście motywacyjnym będą znajdować się  dodatkowe dane, to poprzez przesłanie CV udzielona zostanie zgoda na ich przetwarzanie dla tych samych celów i przez te same podmioty, co w przypadku danych wskazanych z art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy. Jeśli nie chcesz, aby te dane były przetwarzane, prosimy nie zamieszczaj ich w swoim CV lub liście motywacyjnym.

Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

- upoważnieni pracownicy Administratora,

- usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak firmy świadczące usługi IT i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

Okres przechowywania danych

Dane Osobowe kandydatów nie wybranych w procesie rekrutacyjnym oraz dane osób, które nie podały wymaganych w niniejszym ogłoszeniu informacji zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne wykorzystanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw

 1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
 2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 3. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
 4. prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres siedziby lub adres email biuro@rf.gov.pl lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@rf.gov.pl.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Metadane

Data publikacji : 31.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Czarnocki WAF

Opcje strony

do góry