Biuletyn Informacji Publicznej Specjalista w Wydziale Klienta Rynku Ubezpieczeniowo - Emerytalnego - infolinia - Praca, praktyki, wolontariaty i staże - Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy
Ostatnia aktualizacja strony: 14.10.2020, 16:14

Praca, praktyki, wolontariaty i staże

Wtorek, 08 września 2020

Specjalista w Wydziale Klienta Rynku Ubezpieczeniowo - Emerytalnego - infolinia

Termin składania aplikacji do 11.09.2020 r.

 

Specjalista w Wydziale Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego

Rzecznik Finansowy w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Specjalisty  w Wydziale Klienta Rynku Ubezpieczeniowo - Emerytalnego - infolinia


Adres Biura:

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

 
Zakres wykonywanych zadań:

 • Obsługa infolinii eksperckiej w zakresie ubezpieczeń gospodarczych;
 • Udzielanie Klientom telefonicznych informacji w zakresie możliwości uzyskania pomocy ze strony Rzecznika Finansowego, szczegółowe informowanie o procedurze reklamacyjnej;
 • Udzielanie Klientom telefonicznych porad prawnych, w tym pomoc przy kierowaniu spraw na drogę udzielania porad w drodze mailowej oraz w postępowaniu interwencyjnym;
 • raportowanie w zakresie tematyki spraw obsługiwanych na infolinii.


Od kandydatów oczekujemy:

wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe prawnicze;
 • znajomości przepisów prawa cywilnego i publicznego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących ubezpieczeń gospodarczych i ochrony klientów podmiotów rynku ubezpieczeniowego;
 • umiejętności udzielania porad prawnych w sposób zdalny, prowadzenia rozmów telefonicznych z Klientami będącymi w trudnych sytuacjach życiowych.

atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy w podmiotach związanych z rynkiem finansowym (zakłady ubezpieczeń) lub w sektorze ubezpieczeniowym lub w administracji publicznej sektora finansowego

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę (1/2 etatu);
 • ruchome godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz możliwość pracy zdalnej;
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13- tka), dodatek za wieloletnią pracę, abonament medyczny
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • szeroki zakres tematyczny spraw;
 • wsparcie ekspertów Biura Rzecznika Finansowego;


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

 

Termin składania dokumentów: do 11 września 2020 r.

 

Rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem narzędzi zdalnego porozumiewania

 

Sposób składania aplikacji:

 

w formie elektronicznej na adres: nabory@rf.gov.pl


lub przesłać na adres Biura Rzecznika Finansowego


W tytule prosimy zamieścić „RF-WUE – specjalista infolinia”

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RZECZNIKA FINANSOWEGO W CELU REALIZACJI PROCESU REKRUTACYJNEGO

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy pozyskanych w wyniku odpowiedzi na ogłoszenie: specjalista w Wydziale Klienta Rynku Ubezpieczeniowo - Emerytalnym jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa (dalej jako „Administrator”).

Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest rekrutacja na stanowisko specjalista w Wydziale Klienta Rynku Ubezpieczeniowo - Emerytalnym.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu  przesłanki wskazane w art. 6 ust. 1 lit a i lit. c  Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), w ramach procesu rekrutacyjnego, tj. art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych.

Dane osobowe niezbędne do procesu rekrutacji to: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane te są przetwarzane w oparciu o ww. przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Podanie dodatkowych danych jest całkowicie dobrowolne. Jeśli w CV lub liście motywacyjnym będą znajdować się  dodatkowe dane, to poprzez przesłanie CV udzielona zostanie zgoda na ich przetwarzanie dla tych samych celów i przez te same podmioty, co w przypadku danych wskazanych z art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy. Jeśli nie chcesz, aby te dane były przetwarzane, prosimy nie zamieszczaj ich w swoim CV lub liście motywacyjnym.

Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

- upoważnieni pracownicy Administratora,

- usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak firmy świadczące usługi IT i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

Okres przechowywania danych

Dane Osobowe kandydatów nie wybranych w procesie rekrutacyjnym oraz dane osób, które nie podały wymaganych w niniejszym ogłoszeniu informacji zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne wykorzystanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw

 1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
 2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 3. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
 4. prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres siedziby lub adres email biuro@rf.gov.pl lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@rf.gov.pl.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Metadane

Data publikacji : 08.09.2020
Data modyfikacji : 08.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Bibrowska
Osoba modyfikująca informację:
Hanna Bibrowska
©2010-2020 Rzecznik Finansowy.