Biuletyn Informacji Publicznej Specjalista ds. kontroli zarządczej w Wydziale Audytu i Kontroli - Praca, praktyki, wolontariaty i staże - Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy
Ostatnia aktualizacja strony: 14.10.2020, 16:14

Praca, praktyki, wolontariaty i staże

Środa, 29 lipca 2020

Specjalista ds. kontroli zarządczej w Wydziale Audytu i Kontroli

Specjalista ds. kontroli zarządczej w Wydziale Audytu i Kontroli

Rzecznik Finansowy poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Specjalisty ds. kontroli zarządczej

w Wydziale Audytu i Kontroli


 MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

WARSZAWA

ADRES URZĘDU:

al. Jerozolimskie 87

WARUNKI PRACY

Pracownikom oferujemy:
•   dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
•   umowę o pracę na czas określony
•   trzynaste wynagrodzenie – dotyczy służby cywilnej
•   łatwiejsze godzenie życia zawodowego i prywatnego poprzez elastyczne godziny pracy (rozpoczęcie pracy w godz. 7.00-9.00), telepracę,

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
•   obsługa klienta wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
•   praca przy komputerze
•   reprezentacja urzędu
•   wysoka komunikatywność
•   brak dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością   
 

ZAKRES ZADAŃ

Prowadzenie spraw w zakresie kontroli zarządczej, w tym:

 • sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności kontrolnej i jej wyników;
 • współdziałanie z kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie związanym z wykonywaniem przez nich kontroli;
 • monitorowanie wewnętrznych systemów kontroli zarządczej i aktualności księgi procesów kontroli zarządczej;
 • udzielanie informacji i wyjaśnień w zakresie realizowanych procesów kontroli zarządczej i sporządzanej dokumentacji;
 • opracowywanie projektów, instrukcji i regulaminów w zakresie kontroli zarządczej;
 • opracowywanie projektów wniosków pokontrolnych i przedstawianie ich Dyrektorowi i RF;
 • sprawdzanie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych;
 • przygotowywanie informacji, sprawozdań i analiz RF.

 WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie wyższe administracyjne, ekonomiczne lub prawnicze.

Co najmniej trzyletni staż pracy w administracji publicznej lub prywatnej w obszarze Kontroli.

Obywatelstwo polskie.

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Nieposzlakowana opinia.

Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie obowiązków.

Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Znajomość przepisów m.in. z zakresu:

 1. ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. 2019 poz. 2279 t.j.)
 2. ustawy o ochronie danych osobowych,
 3. ustawy o finansach publicznych,
 4. ustawa o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
 5. kodeksu postępowania administracyjnego
 6. prawa zamówień publicznych,
 7. ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 8. aktów wykonawczych do w/w ustaw.

 

 Wymagania dodatkowe

1) odpowiedzialność, zaangażowanie,

2) umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.08.2020 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Zachęcamy do skorzystania z aplikowania online, klikając w link zamieszczony poniżej w „Innych informacjach”.

  Dopuszczamy również tradycyjną/papierową formę składania aplikacji.
  Dokumenty można też złożyć w siedzibie Rzecznika Finansowego lub wysłać na adres:
  nabory@rf.gov.pl

 

 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RZECZNIKA FINANSOWEGO W CELU REALIZACJI PROCESU REKRUTACYJNEGO

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy pozyskanych w wyniku odpowiedzi na ogłoszenie: specjalisty jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa (dalej jako „Administrator”).

Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest rekrutacja na stanowisko specjalisty w Wydziale Audytu i Kontroli

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu  przesłanki wskazane w art. 6 ust. 1 lit a i lit. c  Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), w ramach procesu rekrutacyjnego, tj. art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych.

Dane osobowe niezbędne do procesu rekrutacji to: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane te są przetwarzane w oparciu o ww. przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Podanie dodatkowych danych jest całkowicie dobrowolne. Jeśli w CV lub liście motywacyjnym będą znajdować się  dodatkowe dane, to poprzez przesłanie CV udzielona zostanie zgoda na ich przetwarzanie dla tych samych celów i przez te same podmioty, co w przypadku danych wskazanych z art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy. Jeśli nie chcesz, aby te dane były przetwarzane, prosimy nie zamieszczaj ich w swoim CV lub liście motywacyjnym.

Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

- upoważnieni pracownicy Administratora,

- usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak firmy świadczące usługi IT i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

Okres przechowywania danych

Dane Osobowe kandydatów nie wybranych w procesie rekrutacyjnym oraz dane osób, które nie podały wymaganych w niniejszym ogłoszeniu informacji zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne wykorzystanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw

 1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
 2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 3. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
 4. prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres siedziby lub adres email biuro@rf.gov.pl lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@rf.gov.pl.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Metadane

Data publikacji : 29.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Bibrowska
©2010-2020 Rzecznik Finansowy.