Biuletyn Informacji Publicznej Specjalista/starszy specjalista w Wydziale Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego - Praca, praktyki, wolontariaty i staże - Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy
Ostatnia aktualizacja strony: 14.10.2020, 16:14

Praca, praktyki, wolontariaty i staże

Poniedziałek, 27 lipca 2020

Specjalista/starszy specjalista w Wydziale Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego

Termin składania aplikacji do 10.08.2020 r.

 

Specjalista/starszy specjalista w Wydziale Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego

Rzecznik Finansowy w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista/starszy specjalista w Wydziale Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego

Adres Biura:

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

 

Zakres wykonywanych zadań:

 • przygotowywanie pism, wniosków skierowanych do podmiotów rynku finansowego, a w szczególności do banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji pożyczkowych, instytucji finansowych, funduszy inwestycyjnych;
 • przygotowywanie pism do klientów podmiotów rynku finansowego;
 • przygotowanie odpowiedzi na zapytania klientów podmiotów rynku finansowego;
 • przygotowanie projektów pism procesowych;
 • przygotowywanie projektów istotnych poglądów kierowanych do sądów w sprawach dotyczących podmiotów rynku bankowego i kapitałowego;
 • przygotowywanie projektów skarg nadzwyczajnych wnoszonych do Sądu Najwyższego w zakresie właściwości Rzecznika Finansowego;
 • uczestnictwo w konferencjach, seminariach, posiedzeniach Sejmu.

Od kandydatów oczekujemy:

 • posiadania wyższego wykształcenia prawniczego;
 • biegła znajomość przepisów prawa cywilnego i publicznego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących klientów podmiotów rynku finansowego

dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie zawodowe w kancelariach prawnych lub organach administracji, organizacjach społecznych lub w podmiotach rynku finansowego (w banku, spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, instytucji pożyczkowej, instytucji finansowej, funduszu inwestycyjnym), związane ze stosowaniem ww. przepisów;
 • doświadczenie w pracy w podmiotach związanych z rynkiem kapitałowym (TFI, Domy Maklerskie) lub w sektorze bankowym/pożyczkowym lub w administracji publicznej sektora finansowego;
 • rozpoczęta aplikacja prawnicza;

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • ruchome godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy (7:00-9:00);
 • możliwość pracy w formie telepracy;
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka), dodatek za wieloletnią pracę, abonament medyczny;
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • szeroki zakres tematyczny spraw, uczestnictwo w konferencjach i wydarzeniach związanych z rynkiem finansowym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania dokumentów: 10.08.2020 r.

Sposób składania aplikacji: w formie elektronicznej na adres: nabory@rf.gov.pl

W tytule prosimy zamieścić „RF-WBK – specjalista/starszy specjalista”

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RZECZNIKA FINANSOWEGO W CELU REALIZACJI PROCESU REKRUTACYJNEGO

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy pozyskanych w wyniku odpowiedzi na ogłoszenie: specjalista/starszy specjalista w Wydziale Klienta Rynku Bankowo - Kapitałowego jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa (dalej jako „Administrator”).

Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest rekrutacja na stanowisko specjalista/starszy specjalista w Wydziale Klienta Rynku Bankowo – Kapitałowego.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu  przesłanki wskazane w art. 6 ust. 1 lit a i lit. c  Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), w ramach procesu rekrutacyjnego, tj. art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych.

Dane osobowe niezbędne do procesu rekrutacji to: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane te są przetwarzane w oparciu o ww. przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Podanie dodatkowych danych jest całkowicie dobrowolne. Jeśli w CV lub liście motywacyjnym będą znajdować się  dodatkowe dane, to poprzez przesłanie CV udzielona zostanie zgoda na ich przetwarzanie dla tych samych celów i przez te same podmioty, co w przypadku danych wskazanych z art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy. Jeśli nie chcesz, aby te dane były przetwarzane, prosimy nie zamieszczaj ich w swoim CV lub liście motywacyjnym.

Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

- upoważnieni pracownicy Administratora,

- usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak firmy świadczące usługi IT i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

Okres przechowywania danych

Dane Osobowe kandydatów nie wybranych w procesie rekrutacyjnym oraz dane osób, które nie podały wymaganych w niniejszym ogłoszeniu informacji zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne wykorzystanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw

 1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
 2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 3. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
 4. prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres siedziby lub adres email biuro@rf.gov.pl lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@rf.gov.pl.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Metadane

Data publikacji : 27.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Bibrowska
©2010-2020 Rzecznik Finansowy.