Biuletyn Informacji Publicznej Referent w Wydziale Klienta Rynku Bankowo - Kapitałowego - Praca, praktyki, wolontariaty i staże - Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy
Ostatnia aktualizacja strony: 29.07.2020, 11:27

Praca, praktyki, wolontariaty i staże

Piątek, 10 lipca 2020

Referent w Wydziale Klienta Rynku Bankowo - Kapitałowego

Termin składania aplikacji do 19.07.2020 r.

 

Rzecznik Finansowy w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Referent w Wydziale Klienta Rynku Bankowo - Kapitałowego

 

Miejsce wykonywania pracy:

al. Jerozolimskie 87, Warszawa

 

WARUNKI PRACY

Pracownikom oferujemy:

· umowę o pracę;

· ruchome godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy (rozpoczęcie pracy w godz. 7.00-9.00), również praca w formie telepracy (praca zdalna);

· świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13- tka), dodatek za wieloletnią pracę, abonament medyczny;

· szeroki zakres tematyczny spraw;

· przyjazną atmosferę pracy.

 

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ

· obsługa korespondencji wpływającej do Wydziału;

· telefoniczna oraz mailowa obsługa klienta;

· bieżąca obsługa wniosków wpływających do Rzecznika Finansowego;

· przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

· obsługa dokumentów elektronicznych na platformie ePUAP;

· przygotowywanie statystyk, sprawozdań oraz okresowych raportów z działalności Rzecznika Finansowego i jego biura w zakresie właściwości wydziału;

· prowadzenie sekretariatu biura, w tym prowadzenie terminarza dyrektorów oraz organizacji spotkań.

 

Od kandydatów oczekujemy:

wymagania niezbędne:

· wykształcenie minimum średnie;

· znajomość obsługi komputera i Pakietu Office;

· doświadczenie w pracy biurowej;

· komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

· odpowiedzialność i zaangażowanie w realizację zadań.

atutem będzie:

· znajomość rynku bankowo-kapitałowego;

· doświadczenie w telefonicznej obsłudze klienta.

 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

· życiorys i list motywacyjny;

· oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

· kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

· kopie dokumentów poświadczających umiejętności (zaświadczenia ukończenia kursów, certyfikaty językowe itp.);

· oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;

· oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

· oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Ważne informacje:

· Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

· Dokumenty należy złożyć do: 19.07.2020 r.

· Aplikacje prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres: nabory@rf.gov.pl.

W tytule maila prosimy napisać „RF-WBK _referent.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RZECZNIKA FINANSOWEGO W CELU REALIZACJI PROCESU REKRUTACYJNEGO

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy pozyskanych w wyniku odpowiedzi na ogłoszenie: referent w Wydziale Klienta Rynku Bankowo - Kapitałowego jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa (dalej jako „Administrator”).

Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest rekrutacja na stanowisko referent w Wydziale Klienta Rynku Bankowo – Kapitałowego.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu  przesłanki wskazane w art. 6 ust. 1 lit a i lit. c  Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), w ramach procesu rekrutacyjnego, tj. art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych.

Dane osobowe niezbędne do procesu rekrutacji to: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane te są przetwarzane w oparciu o ww. przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Podanie dodatkowych danych jest całkowicie dobrowolne. Jeśli w CV lub liście motywacyjnym będą znajdować się  dodatkowe dane, to poprzez przesłanie CV udzielona zostanie zgoda na ich przetwarzanie dla tych samych celów i przez te same podmioty, co w przypadku danych wskazanych z art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy. Jeśli nie chcesz, aby te dane były przetwarzane, prosimy nie zamieszczaj ich w swoim CV lub liście motywacyjnym.

Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

- upoważnieni pracownicy Administratora,

- usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak firmy świadczące usługi IT i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

Okres przechowywania danych

Dane Osobowe kandydatów nie wybranych w procesie rekrutacyjnym oraz dane osób, które nie podały wymaganych w niniejszym ogłoszeniu informacji zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne wykorzystanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw

  1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
  2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
  3. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
  4. prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres siedziby lub adres email biuro@rf.gov.pl lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@rf.gov.pl.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Metadane

Data publikacji : 10.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Bibrowska
©2010-2020 Rzecznik Finansowy.