Biuletyn Informacji Publicznej Radca prawny w Wydziale Klienta Bankowo - Kapitałowego - Praca, praktyki, wolontariaty i staże - Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy
Ostatnia aktualizacja strony: 29.07.2020, 11:27

Praca, praktyki, wolontariaty i staże

Wtorek, 09 czerwca 2020

Radca prawny w Wydziale Klienta Bankowo - Kapitałowego

Rzecznik Finansowy w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

radca prawny w Wydziale Klienta Bankowo - Kapitałowego

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

al. Jerozolimskie 87, Warszawa

 

WARUNKI PRACY

Pracownikom oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • ruchome godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy;
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka), dodatek za wieloletnią pracę, abonament medyczny;
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • szeroki zakres tematyczny spraw, uczestnictwo w konferencjach i wydarzeniach związanych z rynkiem finansowym;
 • przyjazną atmosferę pracy.

 

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

Zakres wykonywanych zadań to świadczenie na rzecz Rzecznika Finansowego i Biura Rzecznika Finansowego pomocy prawnej w zakresie właściwości Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego określonego przez regulamin organizacyjny i odrębne przepisy, w szczególności:

 • sporządzenie opinii i udzielanie konsultacji prawnych;
 • prowadzenie wszelkich postępowań;
 • zastępstwo procesowe przed organami i sądami w prowadzonych przez Wydział postępowaniach;
 • udział w negocjacjach oraz wewnętrznych i zewnętrznych pracach legislacyjnych;
 • przygotowywanie projektów innych pism i wystąpień, niż wynikające z czynności, o których mowa w pkt a-d;
 • udział w konferencjach i podobnych wydarzeniach;
 • udzielanie informacji mediom.

 

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • posiadanie tytułu radcy prawnego;
 • biegła  znajomość przepisów: prawa i postępowania cywilnego; przepisów konsumenckich; przepisów regulujących świadczenie usług  i sprzedaż produktów finansowych, przepisów regulujących świadczenie i sprzedaż produktów kapitałowych;
 • znajomość orzecznictwa, w tym europejskiego i doktryny w zakresie stosowania ww. przepisów;
 • 6-letnie doświadczenie zawodowe w kancelariach prawnych, podmiotach doradczych, organach administracji, organizacjach społecznych lub w podmiotach rynku finansowego, związane ze stosowaniem ww. przepisów.

 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Ważne informacje:

 • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.
 • Wyżej wymienione oświadczenia, powinny być własnoręcznie podpisane i dostarczone najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do 15.06.2020 r.
 • Aplikacje prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: nabory@rf.gov.pl
  lub przesyłać na adres: Biuro Rzecznika Finansowego, Al. Jerozolimskie 87,
  02-001 Warszawa
  lub składać w Kancelarii Biura Rzecznika Finansowego.

W tytule maila lub na kopercie prosimy napisać „Rekrutacja_RF-WBK - radca_prawny”

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RZECZNIKA FINANSOWEGO W CELU REALIZACJI PROCESU REKRUTACYJNEGO

 

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy pozyskanych w wyniku odpowiedzi na ogłoszenie: radca prawny w Wydziale Klienta Rynku Bankowo - Kapitałowego jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa (dalej jako „Administrator”).

Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest rekrutacja na stanowisko radcy prawnego w Wydziale Klienta Rynku Bankowo – Kapitałowego.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu  przesłanki wskazane w art. 6 ust. 1 lit a i lit. c  Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), w ramach procesu rekrutacyjnego, tj. art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych.

Dane osobowe niezbędne do procesu rekrutacji to: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane te są przetwarzane w oparciu o ww. przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Podanie dodatkowych danych jest całkowicie dobrowolne. Jeśli w CV lub liście motywacyjnym będą znajdować się  dodatkowe dane, to poprzez przesłanie CV udzielona zostanie zgoda na ich przetwarzanie dla tych samych celów i przez te same podmioty, co w przypadku danych wskazanych z art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy. Jeśli nie chcesz, aby te dane były przetwarzane, prosimy nie zamieszczaj ich w swoim CV lub liście motywacyjnym.

Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

- upoważnieni pracownicy Administratora,

- usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak firmy świadczące usługi IT i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

Okres przechowywania danych

Dane Osobowe kandydatów nie wybranych w procesie rekrutacyjnym oraz dane osób, które nie podały wymaganych w niniejszym ogłoszeniu informacji zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne wykorzystanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw

 1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
 2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 3. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
 4. prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres siedziby lub adres email biuro@rf.gov.pl lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@rf.gov.pl.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Metadane

Data publikacji : 09.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Bibrowska
©2010-2020 Rzecznik Finansowy.