Biuletyn Informacji Publicznej Referent w Wydziale Pozasądowego Rozwiązywania Sporów - Praca, praktyki, wolontariaty i staże - Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy
Ostatnia aktualizacja strony: 29.07.2020, 11:27

Praca, praktyki, wolontariaty i staże

Wtorek, 19 maja 2020

Referent w Wydziale Pozasądowego Rozwiązywania Sporów

Rzecznik Finansowy w Warszawie –  poszukuje osoby do pracy w zespole obsługi korespondencji w Wydziale Pozasądowego Rozwiązywania Sporów na stanowisku referenta

Adres Biura

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

 

Oczekiwania wobec kandydata:

Wymagania podstawowe:

 • Wykształcenie: minimum średnie
 • Znajomość obsługi komputera i pakietu office
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie w realizację zadań

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie w pracy biurowej,
 • Mile widziane doświadczenie w telefonicznej obsłudze klienta.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta:

Praca będzie wykonywana w zespole odpowiedzialnym za obieg korespondencji i obsługę klienta Wydziału Pozasądowego Rozwiązywania Sporów, w następującym zakresie:

 • Telefoniczna oraz mailowa obsługa klienta,
 • Obsługa korespondencji,

Warunki zatrudnienia:

 • Umowa o pracę,
 • Miejsce pracy: Biuro Rzecznika Finansowego
 • Data rozpoczęcia pracy: w najbliższym możliwym terminie

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys
 • list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Termin składania dokumentów:

29-05-2020

Sposób składania aplikacji:

Aplikacje prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: nabory@rf.gov.pl

lub przesyłać na adres:

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

W tytule maila lub na kopercie prosimy zamieścić „RF-WRS

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RZECZNIKA FINANSOWEGO W CELU REALIZACJI PROCESU REKRUTACYJNEGO

 

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy pozyskanych w wyniku odpowiedzi na ogłoszenie: radca prawny w Wieloosobowym Stanowisku ds. Strategii, Analiz i Monitoringu Praktyk Rynkowych Kapitałowego jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa (dalej jako „Administrator”).

Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest rekrutacja na stanowisko radcy prawnego w Wieloosobowym Stanowisku ds. Strategii, Analiz i Monitoringu Praktyk Rynkowych

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu  przesłanki wskazane w art. 6 ust. 1 lit a i lit. c  Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), w ramach procesu rekrutacyjnego, tj. art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych.

Dane osobowe niezbędne do procesu rekrutacji to: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane te są przetwarzane w oparciu o ww. przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Podanie dodatkowych danych jest całkowicie dobrowolne. Jeśli w CV lub liście motywacyjnym będą znajdować się  dodatkowe dane, to poprzez przesłanie CV udzielona zostanie zgoda na ich przetwarzanie dla tych samych celów i przez te same podmioty, co w przypadku danych wskazanych z art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy. Jeśli nie chcesz, aby te dane były przetwarzane, prosimy nie zamieszczaj ich w swoim CV lub liście motywacyjnym.

Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

- upoważnieni pracownicy Administratora,

- usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak firmy świadczące usługi IT i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

Okres przechowywania danych

Dane Osobowe kandydatów nie wybranych w procesie rekrutacyjnym oraz dane osób, które nie podały wymaganych w niniejszym ogłoszeniu informacji zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne wykorzystanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw

 1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
 2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 3. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
 4. prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres siedziby lub adres email biuro@rf.gov.pl lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@rf.gov.pl.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Metadane

Data publikacji : 19.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Bibrowska
©2010-2020 Rzecznik Finansowy.