Biuletyn Informacji Publicznej Specjalista do spraw informacji - Praca, praktyki, wolontariaty i staże - Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy
Ostatnia aktualizacja strony: 17.09.2020, 12:10

Praca, praktyki, wolontariaty i staże

Wtorek, 11 lutego 2020

Specjalista do spraw informacji

Termin składania aplikacji do 24-02-2020 r.

Specjalista ds. informacji

 

Rzecznik Finansowy w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Specjalisty ds. informacji

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

WARSZAWA

ADRES URZĘDU:

al. Jerozolimskie 87

 

KOGO POSZUKUJEMY?

Poszukujemy osoby, która będzie odpowiedzialna za:

 • Planowanie i realizację kampanii informacyjnych (w mediach tradycyjnych i społecznościowych)
 • Koordynację aktywności biura Rzecznika Finansowego w mediach społecznościowych
 • Przygotowywanie tekstów z obszaru usług finansowych w szczególności na potrzeby: informacji kierowanych do mediów i poradników dla klientów podmiotów rynku finansowego,
 • Kontakty z przedstawicielami mediów

CZEGO OCZEKUJEMY OD KANDYDATÓW?

 • Doświadczenia w przygotowywaniu komunikatów do mediów społecznościowych i prowadzenia profilów instytucji
 • Mile widziane doświadczenie dziennikarskie i/lub z pracy w biurze prasowym instytucji związanej z szeroko pojętymi finansami.
 • Umiejętności prostego i przystępnego opisywania kwestii związanych z usługami finansowymi.
 • Dodatkowym atutem będzie umiejętność przygotowywania szkiców schematów czy infografik ilustrujących określony problem (bez opracowania graficznego)
 • Umiejętności obsługi pakietu MS Office: Word, Excel,
 • Dobrej organizacji pracy własnej i orientacji na osiąganie celów, umiejętności pracy z zespole, wysokiej komunikatywności, myślenie analitycznego, łatwość podejmowania decyzji
 • Posiadania obywatelstwa polskiego
 • Korzystania z pełni praw publicznych
 • Kandydat/ka nie może być skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WARUNKI PRACY

Pracownikom oferujemy:

 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • umowę o pracę na czas określony
 • trzynaste wynagrodzenie
 • łatwiejsze godzenie życia zawodowego i prywatnego poprzez elastyczne godziny pracy (rozpoczęcie pracy w godz. 7.00-9.00)

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca przy komputerze
 • reprezentacja urzędu
 • wysoka komunikatywność
   

 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • życiorys i list motywacyjny. List motywacyjny powinien zawierać informację o przykładowych działaniach i inicjatywach, które kandydat chciałby przeprowadzić pracując w biurze Rzecznika Finansowego.
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Ważne informacje:

 • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.
 • Wyżej wymienione oświadczenia, powinny być własnoręcznie podpisane i dostarczone najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej,

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24-02-2020 r.  r.
 • Aplikacje prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: nabory@rf.gov.pl
  lub przesyłać na adres: Biuro Rzecznika Finansowego, Al. Jerozolimskie 87,
  02-001 Warszawa
  lub składać w Kancelarii Biura Rzecznika Finansowego.

W tytule maila lub na kopercie prosimy napisać „Rekrutacja_RF_informacja”

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RZECZNIKA FINANSOWEGO W CELU REALIZACJI PROCESU REKRUTACYJNEGO

 

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy pozyskanych w wyniku odpowiedzi na ogłoszenie: specjalista ds. informacji jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa (dalej jako „Administrator”).

Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest rekrutacja na stanowisko specjalisty ds. informacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu  przesłanki wskazane w art. 6 ust. 1 lit a i lit. c  Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), w ramach procesu rekrutacyjnego, tj. art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych.

Dane osobowe niezbędne do procesu rekrutacji to: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane te są przetwarzane w oparciu o ww. przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Podanie dodatkowych danych jest całkowicie dobrowolne. Jeśli w CV lub liście motywacyjnym będą znajdować się  dodatkowe dane, to poprzez przesłanie CV udzielona zostanie zgoda na ich przetwarzanie dla tych samych celów i przez te same podmioty, co w przypadku danych wskazanych z art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy. Jeśli nie chcesz, aby te dane były przetwarzane, prosimy nie zamieszczaj ich w swoim CV lub liście motywacyjnym.

Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

- upoważnieni pracownicy Administratora,

- usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak firmy świadczące usługi IT i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

Okres przechowywania danych

Dane Osobowe kandydatów nie wybranych w procesie rekrutacyjnym oraz dane osób, które nie podały wymaganych w niniejszym ogłoszeniu informacji zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne wykorzystanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw

 1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
 2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 3. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
 4. prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres siedziby lub adres email biuro@rf.gov.pl lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@rf.gov.pl.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Metadane

Data publikacji : 11.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Bibrowska
©2010-2020 Rzecznik Finansowy.