Biuletyn Informacji Publicznej Starszy specjalista w Wydziale Pozasądowego Rozwiązywania Sporów - Praca, praktyki, wolontariaty i staże - Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy
Ostatnia aktualizacja strony: 17.09.2020, 12:10

Praca, praktyki, wolontariaty i staże

Środa, 29 stycznia 2020

Starszy specjalista w Wydziale Pozasądowego Rozwiązywania Sporów

Termin składania aplikacji: 14-02-2020

Rzecznik Finansowy w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

·         Starszy specjalista

w Wydziale Pozasądowego Rozwiązywania Sporów

Adres Biura

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

·         prowadzenie postępowań w wyznaczonym zakresie dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy klientami a podmiotami rynku finansowego, w tym w szczególności:

o    analiza merytoryczna spraw

o    prowadzenie negocjacji i rozmów ugodowych ze stronami w formie telefonicznej i mailowej

o    organizacja i prowadzenie posiedzeń polubownych z jedną lub oboma stronami

o    przygotowywanie propozycji rozwiązania sporów

o    przygotowywanie opinii kończących postępowanie

·         opracowywanie i opiniowanie projektów wewnętrznych aktów i procedur związanych z zadaniami Rzecznika Finansowego

·         przeprowadzanie analizy orzecznictwa polskiego i zagranicznego, w tym organów Wspólnot Europejskich


Od kandydatów oczekujemy:

wymagania niezbędne (na podstawie art. 35b ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego oraz o Rzeczniku Finansowym)

·         wykształcenie: wyższe prawnicze

·         znajomość przepisów prawa cywilnego, a także przepisów dotyczących produktów finansowych tj. bankowych, inwestycyjnych, pożyczkowych lub produktów rynku kapitałowego oferowanych klientom podmiotu rynku finansowego, w szczególności przepisów konsumenckich

·         co najmniej 5 letni staż pracy w różnych formach zatrudnienia

·         co najmniej  3 letnie doświadczenie w obszarze funkcjonowania rynku finansowego i regulacji prawnych tworzących jego otoczenie

Dodatkowym atutem będzie:

·         doświadczenie w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów lub posiadanie umiejętności pozasądowego rozwiązywania sporów

·         doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych

·         uprawnienia mediatora

·         praktyczna znajomość produktów bankowych, inwestycyjnych, pożyczkowych lub produktów rynku kapitałowego oferowanych klientom indywidualnym, czy też sposobu                obsługi klienta instytucji oferujących wskazane wyżej produkty

·         znajomość orzecznictwa w zakresie stosowania przepisów  dotyczących ww. produktów oferowanych klientom podmiotu rynku finansowego

·         znajomość języka angielskiego na poziomie B2

·         samodzielności, komunikatywności, umiejętności współpracy z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

Oferujemy:

·         zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

·         możliwość podnoszenia kwalifikacji

·         dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy

·         trzynaste wynagrodzenie

·         elastyczne godziny pracy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·         życiorys i list motywacyjny

·         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

·         Rzecznik zastrzega sobie prawo do żądania od kandydata przedstawienia kopi dokumentów potwierdzających wykształcenie

·         Rzecznik zastrzega sobie prawo do żądania od kandydata przedstawienia kopi dokumentów poświadczających umiejętności (zaświadczenia ukończenia kursów, certyfikaty językowe itp.).

Termin składania dokumentów:

28-02-2020

Sposób składania aplikacji:

Aplikacje prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: postepowania.wrs@rf.gov.pl

 

lub przesyłać na adres:

 

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa


lub składać w Kancelarii Biura Rzecznika Finansowego.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RZECZNIKA FINANSOWEGO W CELU REALIZACJI PROCESU REKRUTACYJNEGO

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy pozyskanych w wyniku odpowiedzi na ogłoszenie: specjalisty jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa (dalej jako „Administrator”).

Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest rekrutacja na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Pozasądowego Rozwiązywania Sporów

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu  przesłanki wskazane w art. 6 ust. 1 lit a i lit. c  Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), w ramach procesu rekrutacyjnego, tj. art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych.

Dane osobowe niezbędne do procesu rekrutacji to: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane te są przetwarzane w oparciu o ww. przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Podanie dodatkowych danych jest całkowicie dobrowolne. Jeśli w CV lub liście motywacyjnym będą znajdować się  dodatkowe dane, to poprzez przesłanie CV udzielona zostanie zgoda na ich przetwarzanie dla tych samych celów i przez te same podmioty, co w przypadku danych wskazanych z art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy. Jeśli nie chcesz, aby te dane były przetwarzane, prosimy nie zamieszczaj ich w swoim CV lub liście motywacyjnym.

Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

- upoważnieni pracownicy Administratora,

- usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak firmy świadczące usługi IT i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

Okres przechowywania danych

Dane Osobowe kandydatów nie wybranych w procesie rekrutacyjnym oraz dane osób, które nie podały wymaganych w niniejszym ogłoszeniu informacji zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne wykorzystanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw

  1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
  2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
  3. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
  4. prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres siedziby lub adres email biuro@rf.gov.pl lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@rf.gov.pl.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Metadane

Data publikacji : 29.01.2020
Data modyfikacji : 04.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Bibrowska
Osoba modyfikująca informację:
Hanna Bibrowska
©2010-2020 Rzecznik Finansowy.