Biuletyn Informacji Publicznej Specjalista w Wydziale Rynku Klienta Bankowo-Kapitałowego - Praca, praktyki, wolontariaty i staże - Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy
Ostatnia aktualizacja strony: 17.09.2020, 12:10

Praca, praktyki, wolontariaty i staże

Czwartek, 23 stycznia 2020

Specjalista w Wydziale Rynku Klienta Bankowo-Kapitałowego

Specjalista/Starszy Specjalista w  Wydziale  Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego

Termin składania aplikacji do 29 lutego 2020 r.

 

Rzecznik Finansowy w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Specjalisty/ Starszego Specjalisty w Wydziale Rynku Klienta Bankowo-Kapitałowego


Adres Biura:

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

 
Zakres wykonywanych zadań:

 • przygotowywanie projektów pism, wniosków i opinii prawnych skierowanych do podmiotów rynku finansowego, a w szczególności do banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji pożyczkowych, instytucji finansowych, funduszy inwestycyjnych;
 • przygotowywanie projektów pism i opinii prawnych do klientów podmiotów rynku finansowego;
 • przygotowanie odpowiedzi i opinii prawnych na zapytania klientów podmiotów rynku finansowego;
 • przygotowywanie projektów istotnych poglądów kierowanych do sądów w sprawach dotyczących podmiotów rynku bankowego i kapitałowego;
 • przygotowywanie projektów skarg nadzwyczajnych wnoszonych do Sądu Najwyższego w zakresie właściwości Rzecznika Finansowego;
 • uczestnictwo w konferencjach, seminariach, posiedzeniach Sejmu w zakresie właściwości przedmiotowej Rzecznika Finansowego.


Od kandydatów oczekujemy:

wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe prawnicze;
 • biegła  znajomość przepisów:
  •  prawa cywilnego oraz procedury cywilnej;
  • przepisów konsumenckich w tym w szczególności ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym; ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
  • przepisów regulujących świadczenie usług  i sprzedaż produktów finansowych, w tym w szczególności ustawy prawo bankowe, ustawy o kredycie konsumenckim, ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, ustawy o usługach płatniczych
 • przepisów regulujących świadczenie i sprzedaż produktów kapitałowych, w tym w szczególności ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o ofercie publicznej, ustawy o obligacjach
 • znajomość orzecznictwa, w tym europejskiego i doktryny w zakresie stosowania ww. przepisów;
 • co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w kancelariach prawnych lub organach administracji, organizacjach społecznych lub w podmiotach rynku finansowego (w banku, spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, instytucji pożyczkowej, instytucji finansowej, funduszu inwestycyjnym), związane ze stosowaniem ww. przepisów.

atutem będzie:

 • posiadanie tytułu radcy prawnego /adwokata; lub
 • rozpoczęta aplikacja radcowska, adwokacka; studia doktoranckie;
 • doświadczenie w pracy w podmiotach związanych z rynkiem kapitałowym ( TFI, Domy Maklerskie) lub w sektorze bankowym / pożyczkowym lub w administracji publicznej sektora finansowego
 • doświadczenie w postępowaniu i egzekucji administracyjnej


 

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • ruchome godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy;
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13- tka), dodatek za wieloletnią pracę, abonament medyczny
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • szeroki zakres tematyczny spraw, uczestnictwo w konferencjach i wydarzeniach związanych z rynkiem finansowym;
 • wsparcie ekspertów Biura Rzecznika Finansowego;
 • przyjazna atmosfera pracy.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

- kopie dokumentów poświadczających umiejętności (zaświadczenia ukończenia kursów,     

  certyfikaty językowe itp.); 

 

 

Termin składania dokumentów:

29 luty 2020 r.

 

Sposób składania aplikacji:

w formie elektronicznej na adres: sekretariat.wbk@rf.gov.pl


lub przesłać na adres Biura Rzecznika Finansowego

 
W tytule prosimy zamieścić „RF-WBK – specjalista lub starszy specjalista”

 

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RZECZNIKA FINANSOWEGO W CELU REALIZACJI PROCESU REKRUTACYJNEGO

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy pozyskanych w wyniku odpowiedzi na ogłoszenie: referenta jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa (dalej jako „Administrator”).

Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest rekrutacja na stanowisko specjalisty w Wydziale Bankowo-Kapitałowym 

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu  przesłanki wskazane w art. 6 ust. 1 lit a i lit. c  Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), w ramach procesu rekrutacyjnego, tj. art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych.

Dane osobowe niezbędne do procesu rekrutacji to: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane te są przetwarzane w oparciu o ww. przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Podanie dodatkowych danych jest całkowicie dobrowolne. Jeśli w CV lub liście motywacyjnym będą znajdować się  dodatkowe dane, to poprzez przesłanie CV udzielona zostanie zgoda na ich przetwarzanie dla tych samych celów i przez te same podmioty, co w przypadku danych wskazanych z art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy. Jeśli nie chcesz, aby te dane były przetwarzane, prosimy nie zamieszczaj ich w swoim CV lub liście motywacyjnym.

Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

- upoważnieni pracownicy Administratora,

- usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak firmy świadczące usługi IT i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

Okres przechowywania danych

Dane Osobowe kandydatów nie wybranych w procesie rekrutacyjnym oraz dane osób, które nie podały wymaganych w niniejszym ogłoszeniu informacji zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne wykorzystanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw

 1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
 2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 3. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
 4. prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres siedziby lub adres email biuro@rf.gov.pl lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@rf.gov.pl.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Metadane

Data publikacji : 23.01.2020
Data modyfikacji : 29.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Bibrowska
Osoba modyfikująca informację:
Hanna Bibrowska
©2010-2020 Rzecznik Finansowy.