Biuletyn Informacji Publicznej Referent w Wydziale Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego - Praca, praktyki, wolontariaty i staże - Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy
Ostatnia aktualizacja strony: 17.09.2020, 12:10

Praca, praktyki, wolontariaty i staże

Środa, 08 stycznia 2020

Referent w Wydziale Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego

Referent w Wydziale  Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego

Termin składania aplikacji do 31-01-2020r.

Referent w Wydziale Klienta Rynku Bankowo - Kapitałowego

 

Rzecznik Finansowy w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Referent w Wydziale Klienta Rynku Bankowo - Kapitałowego

 

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

al. Jerozolimskie 87

 

WARUNKI PRACY

Pracownikom oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • ruchome godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy (rozpoczęcie pracy w godz. 7.00-9.00);
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13- tka), dodatek za wieloletnią pracę, abonament medyczny;
 • szeroki zakres tematyczny spraw; 
 • przyjazna atmosfera pracy.

 

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ

 • obsługa korespondencji wpływającej do Wydziału;
 • bieżąca obsługa wniosków wpływających do Rzecznika Finansowego;
 • współpraca z ekspertami zewnętrznymi;
 • przygotowywanie statystyk, sprawozdań oraz okresowych raportów z działalności Rzecznika Finansowego i jego biura.

 


Od kandydatów oczekujemy:

wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie;
 • znajomość obsługi komputera i Pakietu Office;
 • doświadczenie w pracy biurowej;

atutem będzie:

 • znajomość rynku bankowo-kapitałowego;
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w realizację zadań;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • wykształcenie wyższe.


WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

 • życiorys i list motywacyjny; 
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów poświadczających umiejętności (zaświadczenia ukończenia kursów, certyfikaty językowe itp.); 
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Ważne informacje:

 • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31-01-2020 r.
 • Aplikacje prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: sekretariat.wbk@rf.gov.pl
   

lub przesyłać na adres: Biuro Rzecznika Finansowego, Al. Jerozolimskie 87,
02-001 Warszawa
lub składać w Kancelarii Biura Rzecznika Finansowego.

 

W tytule maila lub na kopercie prosimy napisać „RF-WBK _referent

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RZECZNIKA FINANSOWEGO W CELU REALIZACJI PROCESU REKRUTACYJNEGO

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy pozyskanych w wyniku odpowiedzi na ogłoszenie: referenta jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa (dalej jako „Administrator”).

Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest rekrutacja na stanowisko referenta w Wydziale Bankowo-Kapitałowym 

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu  przesłanki wskazane w art. 6 ust. 1 lit a i lit. c  Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), w ramach procesu rekrutacyjnego, tj. art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych.

Dane osobowe niezbędne do procesu rekrutacji to: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane te są przetwarzane w oparciu o ww. przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Podanie dodatkowych danych jest całkowicie dobrowolne. Jeśli w CV lub liście motywacyjnym będą znajdować się  dodatkowe dane, to poprzez przesłanie CV udzielona zostanie zgoda na ich przetwarzanie dla tych samych celów i przez te same podmioty, co w przypadku danych wskazanych z art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy. Jeśli nie chcesz, aby te dane były przetwarzane, prosimy nie zamieszczaj ich w swoim CV lub liście motywacyjnym.

Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

- upoważnieni pracownicy Administratora,

- usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak firmy świadczące usługi IT i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

Okres przechowywania danych

Dane Osobowe kandydatów nie wybranych w procesie rekrutacyjnym oraz dane osób, które nie podały wymaganych w niniejszym ogłoszeniu informacji zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne wykorzystanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw

 1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
 2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 3. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
 4. prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres siedziby lub adres email biuro@rf.gov.pl lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@rf.gov.pl.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Metadane

Data publikacji : 08.01.2020
Data modyfikacji : 10.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Bibrowska
Osoba modyfikująca informację:
Hanna Bibrowska
©2010-2020 Rzecznik Finansowy.