Biuletyn Informacji Publicznej Pracownik do Zespołu ds. Księgowości - Praca, praktyki, wolontariaty i staże - Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy
Ostatnia aktualizacja strony: 29.07.2020, 11:27

Praca, praktyki, wolontariaty i staże

Wtorek, 19 listopada 2019

Pracownik do Zespołu ds. Księgowości

Pracownik do Zespołu ds. Księgowości

Termin składania aplikacji: 29-11-2019

Rzecznik Finansowy w Warszawie poszukuje osoby do pracy w Zespole ds. Księgowości

Adres Biura

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

Oczekiwania wobec kandydata:

Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne (wskazana rachunkowość)
 • doświadczenie zawodowe lub praktyka w dziale księgowości
 • dobra znajomość obsługi komputerowych programów finansowo-księgowych

Podstawowe obowiązki

 • przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji księgowej do dekretacji
 • dekretacja dokumentów pod nadzorem bardziej doświadczonych pracowników
 • wystawianie prostych dokumentów księgowych

Warunki zatrudnienia:

 • Umowa o pracę,
 • Miejsce pracy: Biuro Rzecznika Finansowego
 • Data rozpoczęcia pracy: w najbliższym możliwym terminie

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys
 • list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Termin składania dokumentów:

29-11-2019

Sposób składania aplikacji:

Aplikacje prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: ksiegowosc@rf.gov.pl

 

lub przesyłać na adres:

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa


lub składać w Kancelarii Biura Rzecznika Finansowego.

 

W tytule maila lub na kopercie prosimy zamieścić „RF-KSIEGOWOŚĆ

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RZECZNIKA FINANSOWEGO W CELU REALIZACJI PROCESU REKRUTACYJNEGO

 

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy pozyskanych w wyniku odpowiedzi na ogłoszenie: specjalista w Wydziale Rynku Bankowo-Kapitałowego jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa (dalej jako „Administrator”).

Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest rekrutacja na stanowisko Pracownika  w Wydziale Administracyjno-Finansowym

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu  przesłanki wskazane w art. 6 ust. 1 lit a i lit. c  Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), w ramach procesu rekrutacyjnego, tj. art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych.

Dane osobowe niezbędne do procesu rekrutacji to: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane te są przetwarzane w oparciu o ww. przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Podanie dodatkowych danych jest całkowicie dobrowolne. Jeśli w CV lub liście motywacyjnym będą znajdować się  dodatkowe dane, to poprzez przesłanie CV udzielona zostanie zgoda na ich przetwarzanie dla tych samych celów i przez te same podmioty, co w przypadku danych wskazanych z art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy. Jeśli nie chcesz, aby te dane były przetwarzane, prosimy nie zamieszczaj ich w swoim CV lub liście motywacyjnym.

Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

- upoważnieni pracownicy Administratora,

- usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak firmy świadczące usługi IT i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

Okres przechowywania danych

Dane Osobowe kandydatów nie wybranych w procesie rekrutacyjnym oraz dane osób, które nie podały wymaganych w niniejszym ogłoszeniu informacji zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne wykorzystanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw

 1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
 2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 3. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
 4. prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody.

 

Metadane

Data publikacji : 19.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Bibrowska
©2010-2020 Rzecznik Finansowy.